Thống kê
Hôm nay : 805
Tháng 10 : 838
Năm 2022 : 12.952
Ngày ban hành:
24/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TRƯỜNG MN CHÙA HANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-MNCH

Thái Nguyên,  ngày 30 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020

của trường mầm non Chùa Hang

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ dự toán được giao năm 2020;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán – tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giảm dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Chùa Hang.

(Theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ giáo viên, nhân viên và bộ phận KT-TV tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Phòng GDĐT;
- Điều 3;
- Lưu :VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

  Đơn vị: Trường mầm non Chùa Hang 
 Chương: 622 
   
GIẢM DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 85/QĐ-MNCH ngày 30/12/2020 của Trường MN Chùa Hang )
  ĐVT:  đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   
1Số thu phí, lệ phí   
1.1Lệ phí 
1.2Phí   
 Học phí   
2Chi từ nguồn thu phí được để lại   
2.1Chi sự nghiệp …. 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2.2Chi quản lý hành chính 
aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
3Số phí, lệ phí nộp NSNN 
3.1Lệ phí 
3.2Phí                                                    -  
IIDự toán chi ngân sách nhà nước                                 271.622.606
1Chi quản lý hành chính                                 271.622.606
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                 140.117.606
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                                 131.505.000
2Nghiên cứu khoa học 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghê 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 
3.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5Chi bảo đảm xã hội 
5.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
8.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
11Chi chương trình mục tiêu 
11.1Chi chương trình mục tiêu quốc gia 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 
11.2Chi chương trình mục tiêu 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục) 
   
   
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   
   
   
   
 Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:
30/12/2020
Ngày hiệu lực:
30/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TRƯỜNG MN CHÙA HANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84 /QĐ-MNCH

Thái Nguyên,  ngày 23 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

của trường mầm non Chùa Hang

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ dự toán được giao năm 2020;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán – tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Chùa Hang.

(Theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ giáo viên, nhân viên và bộ phận KT-TV tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Phòng GDĐT;
- Điều 3;
- Lưu :VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

  Đơn vị: Trường mầm non Chùa Hang 
 Chương: 622 
   
BỔ SUNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số  84/QĐ-MNCH ngày  23/12/2020 của Trường MN Chùa Hang )
  ĐVT:  đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ITổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   
1Số thu phí, lệ phí   
1.1Lệ phí 
1.2Phí   
 Học phí   
2Chi từ nguồn thu phí được để lại   
2.1Chi sự nghiệp …. 
aKinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2.2Chi quản lý hành chính 
aKinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
3Số phí, lệ phí nộp NSNN 
3.1Lệ phí 
3.2Phí                                                    -  
IIDự toán chi ngân sách nhà nước                                    99.359.131
1Chi quản lý hành chính                                    99.359.131
1.1Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                                    99.359.131
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2Nghiên cứu khoa học 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghê 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 
3.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
4.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
5Chi bảo đảm xã hội 
5.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 
8.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1Kinh phí nghiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
11Chi chương trình mục tiêu 
11.1Chi chương trình mục tiêu quốc gia 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 
11.2Chi chương trình mục tiêu 
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục) 
   
   
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
   
   
   
   
 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Ngày ban hành:
23/12/2020
Ngày hiệu lực:
23/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TRƯỜNG MN CHÙA HANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70a /QĐ-MNCH

Thái Nguyên,  ngày 30 tháng 9  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020

của trường mầm non Chùa Hang

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ dự toán được giao năm 2020;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán – tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Chùa Hang.

(Theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ giáo viên, nhân viên và bộ phận KT-TV tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Phòng GDĐT;
- Điều 3;
- Lưu :VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

  Đơn vị: Trường mầm non Chùa Hang 
 Chương: 622 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
  Đvt: Triệu đồng
Số
TT 
Nội dungDự toán được giao
123
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
2Phí 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
2Phí 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 
INguồn ngân sách trong nước 
1Chi quản lý hành chính254,500
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0,000
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 254,500
 Dự toán chi hỗ trợ công tác giảng dạy132,000
 Dự toán chi hỗ trợ công tác nấu ăn122,500
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IINguồn vốn viện trợ 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IIINguồn vay nợ nước ngoài 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
   
   
  Thủ trưởng đơn vị
   (Chữ ký, dấu)
   
   
   
   Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:
30/09/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường mầm non Chùa Hang quý III/2020

Ngày ban hành:
30/05/2020
Ngày hiệu lực:
30/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực